مشخصات نرم افزار مدیریت تولید بیتا

مدیریت گله ها و سالن ها و جوجه ریزی

 • قابلیت ثبت و نگهداری اطلاعات چندین فارم در سیستم و مقایسه عملکرد واحدها در دوره های مختلف
 • امکان تعریف چندین پارتی ورود در زمان جوجه ریزی با تاریخ های مختلف
 • امکان تعریف سالن ها (و پن بندی هر سالن) به ازاء هر گله و مدیریت تولید بر مبنای شاخص های هر سالن
 • امکان مدیریت شاخص های هر سالن بر مبنای سن دقیق همان سالن
 • امکان تعیین سن میانگین گله جهت گزارشات کلان گله

پرورش (کل دوره پرورش و تولید)

 • امکان تعریف پارامتریک حذف و تلفات و کلیه عوامل کاهنده موجودی پرنده ها در هر سازمان و ثبت روزانه به همراه ثبت جابجایی پرنده ها بین سالن ها و فارم های مختلف با یک ابزار اختصاصی
 • امکان ثبت اطلاعات وزن کشی پرنده ها شامل میانگین وزن، CV، پراکندگی و ... با استفاده از یک ابزار قوی برای رسیدن به یک توده وزنی مناسب
 • امکان تعریف انواع جیره های غذایی به همراه فرمول های هر جیره با کلیه اطلاعات وابسته اعم از انرژی و پروتئین و مواد تشکیل دهنده
 • ثبت اطلاعات مصرف دان و آب پرنده ها به صورت روزانه به تفکیک هر سالن و پن
 • امکان ثبت کلیه فرآیندهای مربوط به دامپزشکی در سیستم اعم از دارو، واکسن، آزمایشگاه و بازدید های دامپزشکی
 • امکان ثبت عوامل محیطی (بر اساس نیازمندی های اعلام شده از سوی مدیر تولید) شامل حداقل دما، حداکثر دما، میانگین دما، رطوبت، شدت نور و ... به صورت روزانه

تولید (مزارع تخمگذار و مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخمگذار)

 • امکان تعریف انواع تخم مرغ برای عملیات گرید تخم مرغ ها با توجه به سلیقه مدیر تولید
 • امکان ثبت جمع آوری و گرید بندی تخم مرغ ها به صورت روزانه و به تفکیک هر سالن و نوع تخم مرغ
 • امکان ثبت اطلاعات نوبت های جمع آوری تخم مرغ به همراه تعداد بستری هر نوبت
 • امکان استفاده از فرآیند تبدیل نوع تخم مرغ برای کنترل دقیق موجودی (در مواردی مانند شکستن تخم مرغ قابل جوجه کشی)
 • امکان ثبت و مدیریت کلیه فرآیندهای خروج تخم مرغ اعم از فروش، اهداء، معدوم سازی و مصرف کارکنان با کنترل موجودی
 • امکان ثبت اطلاعات وزن کشی تخم مرغ شامل میانگین وزن، CV، پراکندگی و ...

جوجه کشی (مزارع مرغ مادر گوشتی و مرغ مادر تخمگذار)

 • امکان تعریف و مدیریت کلیه جوجه کشی های طرف قرارداد
 • امکان ثبت فرآیند ارسال تخم مرغ ها به جوجه کشی به تفکیک هر تاریخ تولید تخم مرغ و یا سن مرغ مادر به هفته
 • امکان ثبت اطلاعات دریافت و گرید تخم مرغ ها در جوجه کشی به صورت کلی و یا هفتگی
 • امکان ثبت اطلاعات چیدن تخم مرغ ها در دستگاه ها به تفکیک هر پارتی دریافتی در هر جوجه کشی
 • امکان ثبت اطلاعات تولید تخم مرغ درجه 1 و درجه 2 به صورت کلی و یا هفتگی

مدیریت سیستم و گزارشات

 • امکان تعریف بیش از یک الگوی استاندارد به ازاء هر نژاد و منطقه جهت آنالیز شاخص های تولیدی از دیدگاه های مختلف در نرم افزار
 • استفاده از ابزار منحصر به فرد و اختصاصی مدیریت شاخص های بیتا برای آنالیز گله ها در نرم افزار
 • امکان دریافت کلیه شاخص ها به تفکیک های زیر و به صورت هفتگی و روزانه:
  • حذف و تلفات و سایر عوامل
  • دان و توزین پرنده
  • تولید و گرید تخم مرغ
  • توزین تخم مرغ
  • شاخص های جوجه درآوری
 • امکان مقایسه شماتیک هر یک از شاخص های پرورش و تولید گله به صورت هفتگی بین:
  • گله جاری
  • گله قبلی همین فارم (و یا هر یک از گله های دیگر)
  • استاندارد نژادی
  • استاندارد محلی
 • امکان مقایسه هر یک از شاخص های پرورش و تولید در هر سالن با سالن های دیگر به صورت هفتگی و روزانه
 • امکان مقایسه عملکرد جوجه کشی های مختلف در تولید جوجه و هچ به تفکیک های زمانی متفاوت
 • گزارش تولید جوجه به تفکیک گله و جوجه کشی
 • گزارش تولید تخم مرغ به تفکیک گله و نوع تخم مرغ در زمان های متفاوت
 • گراف وزنی پرنده ها به تفکیک هر پن به صورت هفتگی
 • و صد ها گزارش کاربردی دیگر که سیستم های صنعت مرغداری بیتا را در مورد گزارش گیری یکتا می کند.
گروه پرتو بیتا

گروه پرتو بیتا به عنوان یکی از بنگاه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات در بازار ایران حضور دارد . بهره گیری از نخبگان حوزه نرم افزار و در نتیجه تفاوت در رویکرد تولید موجب تمایز این گروه از رقبا گردیده است. ارائه خدمات پشتیبانی ویژه وجه تمایز دیگر این گروه می باشد