ماده 97 و علی الرأس

🔹اگر موءدی در مهلت قانونی از ارائه اظهارنامه خودداری کند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه 《اظهارنامه برآوردی 》اقدام و مالیات متعلق  را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه می نماید.

🔹اگر موءدی ، خود اظهارنامه تنظیم و تسلیم نماید و آن اظهارنامه مورد پذیرش قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات ابرازی مأخذ تعیین مالیات قرار میگیرد.

🔹در غیر اینصورت «اظهارنامه برآوردی» که  همان «گزارش رسیدگی» در قانون قدیم است، توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.

🔹اگر اظهارنامه برآوردی و برگ  تشخیص صادره مورد  پذیرش موءدی قرار نگیرد، تصویر اظهارنامه برآوردی از سوی وی درخواست و دریافت شده و به برگ تشخیص اعتراض می گردد.

🔹 در صورتی که مؤدی ظرف سی روز نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اعتراض نماید، سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات به اعتراض رسیدگی می کند.

🔹 تبصره ماده 97 گویای اینست که سازمان امور مالیاتی کشور موظف می باشد حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون ، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. 

در طی این مدت و در شهرهایی که نظام جامع مالیاتی فعال نشده به همان روش قبل از اصلاحیه قانونی مصوب تیر 94(تشخیص به روش علی الرأس) اجرا می گردد.

 

👌پس در سالهای 95 و 96 و 97 هم با علی الراس سر و کار داریم.

 

تاریخ: دوشنبه، 4 مرداد ماه 1395 - ساعت 15:13

این صفحه را به اشتراک بگذارید