جمعه، 15 مرداد ماه 1400

تفنگی که بجای آسیب زدن، درمان میکند.

محققان آلمانی تفنگی را با نام Skin Gun ساخته اند که با بهره گبری از سلول بنیادی، قادر به ترمیم محل سوختگی در بدن است که طول درمان را کاهش و بهبود محل سوختگی را افزایش می دهد. این دستگاه باعث التیام 200 برابر سریعتر محل سوختگی نسبت به روش های متداول است. با استفاده از Skin Gun دیگر نیازی به تزریق سلول بنیادی نیست در واقع می توان با شلیک، سلول بنیادی را بدون آسیب رساندن در محل مورد نیاز مستقر کرد. این تفنگ می توان مساحتی با قطر 8 سانتیمتر، بیش از 20 هزار قطره سلول بنیادی را اسپری کرد. در حالی که در روش های رایج با سرنگ تنها 91 قطره را اعمال می کنند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در 97.3 درصد از آزمایش های انجام شده توسط این دستگاه به سلول بنیادی آسیبی وارد نشده است.

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط