شنبه، 2 مرداد ماه 1400

ساعت شوک، ساعتی که خواب را از شما خواهد گرفت.

 

برای بیدار شدن از خواب مشکل دارید؟ آیا خوابتان سنگین است؟ آیا به توانایی خود برای بیدار شدن از خواب و بیدار ماندن اعتماد ندارید؟

راه حل این موضوع ساعت شوک می باشد که با شوک های دائمش مصمم به دور نگه داشتن شما از رختخوابتان می باشد. این ساعت همانند ساعت های دیگر دور مچ قرار می گیرد که می تواند سه مورد یعنی لرزش، صدای بیب، و یا شوک الکتریکی را برای بیدار کردن شما اعمال کند.شما می توانید ترکیبی از این موارد را انتخاب کنید که احتمالاً شوک الکتریکی انتخاب آخرتان خواهد بود.

 

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط