چهار شنبه، 27 تیر ماه 1397

سنجاق سری که صدا را برای ناشنوایان ترجمه می کند.

در نگاه اول این سنجاق سر ظاهری معمولی دارد اما عملکرد این وسیله فراتر از یک گیره ی معمولی است.

Ontenna دستگاهی است که وقتی به مو متصل می شود ویژگی های صدای اطراف را با استفاده از نور و لرزش به المان های قابل درک تبدیل می کند. با استفاده از این روند می توان ریتم، الگو، بلندی و دیگر ویژگی های صدا را به کاربر انتقال داد. روند کار این دستگاه مشابه روندی است که گربه ها به کار می گیرند و با استفاده از سبیل خود می توانند جابجایی را حس کنند.

این دستگاه می تواند به افرادی که شنوایی خود را از دست داده اند کمک نماید.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط