یکشنبه، 3 مرداد ماه 1400

سنجاق سری که صدا را برای ناشنوایان ترجمه می کند.

در نگاه اول این سنجاق سر ظاهری معمولی دارد اما عملکرد این وسیله فراتر از یک گیره ی معمولی است.

Ontenna دستگاهی است که وقتی به مو متصل می شود ویژگی های صدای اطراف را با استفاده از نور و لرزش به المان های قابل درک تبدیل می کند. با استفاده از این روند می توان ریتم، الگو، بلندی و دیگر ویژگی های صدا را به کاربر انتقال داد. روند کار این دستگاه مشابه روندی است که گربه ها به کار می گیرند و با استفاده از سبیل خود می توانند جابجایی را حس کنند.

این دستگاه می تواند به افرادی که شنوایی خود را از دست داده اند کمک نماید.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط