جمعه، 15 مرداد ماه 1400

شارژ تلفن همراه با خاک گیاهان

 

مهندسان شرکتی در شیلی یک شارژ USB تولید کرده اند که انرژی را از درون خاک جمع آوری کرده و با آن تلفن همراه را شارژ می کنند.

تلفن همراه هوشمند در 1.30 ساعت توسط یک گیاه شارژ می شود، حتی گیاهان برق لازم برای لامپ ها و سایر دستگاهها را نیز می توانند تامین کنند.

یک مدار زیستی در زیر خاک دفن شده و یک خروجی USB دربالای گلدان قرار می گیرد. در زمان فتوسنتز گیاهان به تولید مواد ارگانیک می پردازند که به رشد آنها کمک می کند، نور خورشید توسط گیاه دریافت می شود وارد کلروپلاست گیاه شده و آب به اکسیژن، پروتون و الکترون تجزیه می شود. مدار زیستی که درون خاک تعبیه شده است شامل یک الکترود است که الکترون ها را از خاک گرفته و به شکل  الکتریسیته جمع آوری می کند از آنجائیکه همه الکترون ها مورد نیاز نیستند جمع آوری آنها به گیاه آسیبی نمی رساند.

الکتریسیته دریافتی توسط الکترود مورد استفاده شارژ تلفن همراه و برق لامپ ها قرار می گیرد.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط