جمعه، 15 مرداد ماه 1400

لنز چشم ماهی برای تمرکزهای اتوماتیک

لنزهای چشم ماهی که ایده آن از سوی فیل ماهی گرفته شده است به صورت اتوماتیک به اجسام دور و یا نزدیک متمرکز می شوند این لنزها با گذشت زمان فرسوده نمی گردند.

عدسی چشم فیل ماهی توانایی جذب نور را دارا می باشد که این موضوع در تمرکز به اجسام کمک بسیار زیادی می کند. این لنز به بیمارانی که مشکل دوربینی دارند نیز مساعدت می نماید.

مهدی لو

مهدی لو

  • بخش های مرتبط