شنبه، 2 مرداد ماه 1400

چنگال مخصوص "خوش نمک" برای بیماران فشار خون اختراع شد.

شاید به خاطر داشته باشید که در گذشته برای اینکه از شارژ باتری اطلاع پیدا کنیم نوک زبان خود را به آن می زدیم. در صورت وجود شارژ یک مزه ترش – شور برای انسان متبادر می شد. دانشمندان ژاپنی از این صفت مشخصه جهت کمک به بیماران فشار خون استفاده کردند. چنگالی که اختراع شده در داخل خود یک باتری دارد. هنگام میل غذا زبان بیمار با نوک چنگال در تماس خواهد بود. چنگال سیگنالی را به زبان کاربر انتقال می دهد که حس وجود نمک مناسب در غذا به او دست می دهد. 

محبوبه ارجمندی

محبوبه ارجمندی

  • بخش های مرتبط