دوشنبه، 31 شهریور ماه 1399

ایمیل

اینستاگرام به دنبال تحولی برای شبکه اجتماعی خود می باشد!

به نظر می رسد اینستاگرام دیگر به اندازه دوران آغاز کار خود جذابیتی ندارد و به احتمال زیاد شما نیز تا به کنون از دیدن عکس های مربعی تمام نشدنی خسته شده اید. پس این شرکت چگونه باید جذابیت خود را دوباره به دست بیاورد؟! شاید ارسال ایمیل های متعدد راهکاری خوب باشد!