شنبه، 2 مرداد ماه 1400

جمجمه

چرا صدای ما از آنچه خودمان میشنویم متفاوت است؟

صدای درون سر شما یک دروغ است. آنچه که هنگام باز کردن دهان و سخن گفتن از صدای خود میشنوید، به شکل کاملا متمایزی بمتر از آن چیزی است که همهی اطرافیان شما میشنوند؛ و در این میان مقصد هیچکس نیست جز استخوان جمجمهی شما! به بیان سادهتر، نحوه شنیدن صدای خودتان کاملا بستگی به شیوهی لرزش جمجهتان دارد.