شنبه، 2 مرداد ماه 1400

خودرو

خودرو های بدون سرنشین گوگل در اطراف کودکان محتاط تر رانندگی می کنند

کثر راننده ها می دانند که باید در نزدیکی مدارس، زمین های بازی و در کل مکان هایی که بچه ها در آنها حضور دارند محتاط تر رانندگی کنند و به نظر می رسد حتی ماشین های بدون سرنشین گوگل نیز همینطور برنامه ریزی شده اند...