چهار شنبه، 29 آبان ماه 1398

خودرو

خودرو های بدون سرنشین گوگل در اطراف کودکان محتاط تر رانندگی می کنند

کثر راننده ها می دانند که باید در نزدیکی مدارس، زمین های بازی و در کل مکان هایی که بچه ها در آنها حضور دارند محتاط تر رانندگی کنند و به نظر می رسد حتی ماشین های بدون سرنشین گوگل نیز همینطور برنامه ریزی شده اند...