دوشنبه، 29 شهریور ماه 1400

سرمایه

شکستهای میلیون دلاری

روزگاری که دایی بزرگتر من شکست چند صد میلیونی در کسب و کار جدیدش را تجربه میکرد، برای هیچ یک از اعضای خانواده ما فراموش شدنی نیست. ولی موضوعی که هرگز از حافظه من پاک نمیشود، حرفی بود که موقع خاموش کردن ته سیگار در بالکن خانهاشان به من گفت:...