شنبه، 2 مرداد ماه 1400

شبکه اجتماعی

اینستاگرام به دنبال تحولی برای شبکه اجتماعی خود می باشد!

به نظر می رسد اینستاگرام دیگر به اندازه دوران آغاز کار خود جذابیتی ندارد و به احتمال زیاد شما نیز تا به کنون از دیدن عکس های مربعی تمام نشدنی خسته شده اید. پس این شرکت چگونه باید جذابیت خود را دوباره به دست بیاورد؟! شاید ارسال ایمیل های متعدد راهکاری خوب باشد!

تعویض دکمه favorites با لایک توسط توییتر

توییتر، یکی از بزرگترین شبکه های اجتماعی، تصمیم به برکناری دکمه ی مشهور favorite خود که کاربران از آن برای نشان دادن علاقه و حمایت خود نسبت به پستی استفاده می کنند گرفته است و در پی جایگزینی دکمه ی لایک با آن می باشد که دارای آیکن قلب قرمز می باشد...