دوشنبه، 28 مهر ماه 1399

پزشکی

توسعهی نوعی از نانوذرات توسط IBM که ویروسها را از درون متلاشی میکند

گروهی از محققان IBM بر روی نوعی از نانوذرات پلیمری تحقیق میکنند. پلیمر زنجیرهای از ملکولها است که بسیاری از اشیای اطراف ما مانند کامپیوتر یا تلفنهمراهی که این مطلب را با استفاده از آن مطالعه میکنید، از آنها تشکیل شده اند. اما پلیمرها قابلیتهای دیگری نیز دارند...